Generate shipments

Generate shipments là quá trình tạo ra các đơn hàng giao hàng hoặc vận chuyển hàng hóa từ một địa điểm đến một địa điểm khác. Trong quá trình này, các đơn hàng giao hàng được tạo ra và xác định các thông tin liên quan như số lượng hàng hóa cần giao, địa điểm giao hàng, địa điểm nhận hàng và thời gian giao hàng. Generate shipments cũng có thể bao gồm việc xác định các yêu cầu khác như sử dụng phương tiện vận chuyển hoặc mức phí vận chuyển.