Maintain commissions and royalties

Maintain commissions and royalties có nghĩa là duy trì, giữ nguyên các khoản hoa hồng và lợi nhuận phát sinh từ việc bán hoặc sử dụng một sản phẩm hoặc dịch vụ. Hoa hồng thường được thanh toán cho người bán hoặc người giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ, trong khi lợi nhuận phát sinh từ việc sử dụng một sản phẩm hoặc dịch vụ thường được thanh toán cho người sáng lập hoặc người sở hữu bản quyền của sản phẩm hoặc dịch vụ. Maintain commissions and royalties có nghĩa là giữ nguyên các khoản hoa hồng và lợi nhuận này theo cách hợp lý và đúng đắn.