Manage Return Material Authorization (RMA)

Manage Return Material Authorization (RMA) là quy trình để quản lý việc hoàn trả các sản phẩm cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Trong quy trình này, một RMA được cung cấp cho khách hàng hoặc người mua khi họ muốn hoàn trả một sản phẩm cho doanh nghiệp hoặc tổ chức. RMA bao gồm các thông tin về sản phẩm được hoàn trả, lý do hoàn trả và các yêu cầu khác liên quan đến việc hoàn trả sản phẩm. Quy trình quản lý RMA được sử dụng để đảm bảo rằng việc hoàn trả sản phẩm được thực hiện một cách hiệu quả và đúng đắn.