Net Day

“Net Day” có thể được hiểu là ngày lãi.

Trong kinh doanh, ngày lãi là ngày mà một khách hàng được trả lãi cho một sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đã mua. “Net Day” là ngày lãi cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Ví dụ, nếu một khách hàng đã mua một sản phẩm và đã được hưởng lãi từ sản phẩm đó, thì “Net Day” là ngày mà khách hàng đó nhận được lãi từ sản phẩm đó. Hoặc nếu một khách hàng đã mua một dịch vụ và được hưởng lãi từ dịch vụ đó, thì “Net Day” là ngày mà khách hàng đó nhận được lãi từ dịch vụ đó.