Once per operation

Once per operation là một khái niệm thường được sử dụng trong quản lý sản xuất để định nghĩa số lần mà một hoạt động được thực hiện trong quá trình sản xuất của một sản phẩm.

Ví dụ, nếu một sản phẩm có quy trình sản xuất gồm các hoạt động A, B và C, và hoạt động A phải được thực hiện một lần cho mỗi sản phẩm, thì có thể nói rằng hoạt động A được thực hiện “once per operation”. Tương tự, nếu hoạt động B phải được thực hiện hai lần cho mỗi sản phẩm, thì có thể nói rằng hoạt động B được thực hiện “twice per operation”.