Payment – Invoice – Allocation

“Payment – Invoice – Allocation” là một quy trình tài chính để quản lý các khoản thanh toán và hoá đơn của một công ty.

  1. Payment là việc thanh toán cho một nhà cung cấp hoặc người bán một số tiền để trả cho hàng hóa hoặc dịch vụ được mua.
  2. Invoice là một hoá đơn được tạo ra bởi một nhà cung cấp hoặc người bán cho một khách hàng, trong đó ghi rõ số tiền phải thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ đã mua.
  3. Allocation là việc phân bổ các chi phí hoặc thu nhập cho các mục tiêu khác nhau trong công ty. Điều này có thể bao gồm việc phân bổ chi phí cho các sản phẩm cụ thể hoặc việc phân bổ doanh thu cho các đơn vị kinh doanh khác nhau.

Quy trình Payment – Invoice – Allocation là quan trọng để giúp công ty quản lý và theo dõi các khoản thanh toán và hoá đơn của mình, và phân bổ chi phí hoặc thu nhập cho các mục tiêu khác nhau trong công ty để có thể quản lý tài chính của công ty một cách hiệu quả.