PO Quantity | PO

PO là viết tắt của Purchase Order, nghĩa là đơn đặt hàng. PO Quantity là số lượng mà đơn đặt hàng đó yêu cầu.

Đơn đặt hàng là một loại hợp đồng giữa một công ty và một nhà cung cấp, trong đó công ty yêu cầu nhà cung cấp cung cấp số lượng sản phẩm cụ thể vào ngày nhất định và với giá cụ thể. PO Quantity là số lượng sản phẩm mà công ty yêu cầu nhà cung cấp cung cấp.