Position Assignment

“Position Assignment” có thể được hiểu là việc gán vị trí. Nghĩa là việc đặt một người vào một vị trí công việc cụ thể hoặc việc đặt một vị trí công việc vào một bộ phận hoặc một tổ chức cụ thể. Việc gán vị trí có thể bao gồm việc xác định những nhiệm vụ và trách nhiệm của người được gán vào vị trí đó, việc đặt người đó vào vị trí công việc trong một cấu trúc tổ chức cụ thể, và việc xác định mức lương và các chế độ khác cho người được gán vào vị trí đó. Việc gán vị trí có thể giúp cho việc quản lý nhân sự trở nên hiệu quả hơn và đơn giản hơn bởi vì nó cho phép các nhà quản lý xác định rõ ràng vị trí và nhiệm vụ của mỗi người.