Product Operation

Product Operation là một khái niệm trong quản lý sản xuất và định hướng công việc, đề cập đến các hoạt động cần thực hiện để sản xuất một sản phẩm hoặc dịch vụ. Các hoạt động này có thể bao gồm các thao tác sản xuất, kiểm tra chất lượng, bảo trì và bảo dưỡng thiết bị, và các hoạt động quản lý khác như lên kế hoạch, điều chỉnh quy trình và đánh giá hiệu quả.

Trong một quy trình sản xuất, các hoạt động sản xuất được sắp xếp theo thứ tự và được liên kết với nhau để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Mỗi hoạt động có thể được mô tả bằng cách sử dụng một công thức hoặc quy trình cụ thể, và có thể yêu cầu sử dụng các thiết bị và linh kiện cụ thể.