Remuneration

“Remuneration” có thể được hiểu là mức lương hoặc phần trăm hoa hồng. Nghĩa là việc trả cho người làm việc một khoản tiền hoặc phần trăm từ doanh số bán hàng để thưởng cho sự lao động của họ. Mức lương hoặc phần trăm hoa hồng có thể được xác định dựa trên các tiêu chí như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, năng lực và kỹ năng cụ thể của người làm việc. Mức lương hoặc phần trăm hoa hồng cũng có thể được xác định dựa trên thỏa thuận giữa người làm việc và nhà tuyển dụng hoặc công ty. Mức lương hoặc phần trăm hoa hồng cũng có thể bao gồm các chế độ khác như bảo hiểm y tế, ngày nghỉ phép và các khoản phụ cấp khác.