Reserved Quantity

Reserved Quantity là số lượng sản phẩm đã được dự trữ để sử dụng trong tương lai. Đôi khi, một công ty có thể có nhu cầu đặt trước một số lượng sản phẩm để sử dụng trong tương lai, và khi đó họ có thể sử dụng tùy chọn “dự trữ sản phẩm”. Điều này có nghĩa là sản phẩm đó sẽ không được bán cho khách hàng khác trong khi nó đang được dự trữ cho công ty đó.

Ví dụ, nếu một công ty có nhu cầu sử dụng một lượng lớn sản phẩm trong một ngày cụ thể trong tương lai, họ có thể yêu cầu nhà cung cấp dự trữ sản phẩm cho họ và chỉ bán cho khách hàng khác khi sản phẩm đó không còn được dự trữ.

Reserved Quantity là số lượng sản phẩm đang được dự trữ cho một công ty hoặc một khách hàng cụ thể.