Resolution

“Resolution” có thể được hiểu là quyết định. Nghĩa là việc ra lệnh hoặc quyết định một vấn đề, một tranh chấp hoặc một tình huống cụ thể. Quyết định có thể được ra bởi một cá nhân, một tổ chức hoặc một tổ chức quốc tế, và có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các quy tắc, luật, v.v. hoặc bằng cách tìm ra một giải pháp cho vấn đề đó. Quyết định cũng có thể được hiểu là việc xác định mục tiêu hoặc định hướng cho một hoạt động hoặc một dự án