Setup Distribution Management

Setup Distribution Management là quản lý và quản trị các quy trình và tiến trình liên quan đến việc phân phối và cấp phát các sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty. Điều này bao gồm các hoạt động như kế hoạch và điều hành vận chuyển, quản lý kho, đặt hàng và quản lý nguồn cung cấp. Mục tiêu chính của việc quản lý phân phối là đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp đến khách hàng một cách hiệu quả và đúng hạn.