Share of Customer’s business as a percentage

“Share of Customer’s business as a percentage” có nghĩa là phần trăm doanh số của khách hàng. Trong các ngành kinh doanh, doanh số có thể được tính bằng số tiền mà công ty hoặc tổ chức kinh doanh đã bán hàng hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian cụ thể. “Share of Customer’s business as a percentage” là tỷ lệ phần trăm doanh số mà một công ty hoặc tổ chức đã bán cho một khách hàng cụ thể trong khoảng thời gian đó.

Ví dụ, nếu một công ty bán hàng cho khách hàng A và khách hàng B trong một năm, và doanh số của công ty trong năm đó là 100 triệu đô la, và doanh số bán hàng cho khách hàng A trong năm đó là 50 triệu đô la, thì “Share of Customer’s business as a percentage” của khách hàng A là 50%.