Standard Response

“Standard Response” có thể được hiểu là phản hồi tiêu chuẩn. Nghĩa là việc sử dụng một câu trả lời hoặc một hành động cố định để trả lời một yêu cầu, một câu hỏi hoặc một tình huống cụ thể. Phản hồi tiêu chuẩn có thể được sử dụng để giúp cho việc quản lý và xử lý các yêu cầu, câu hỏi hoặc tình huống trở nên hiệu quả hơn và đơn giản hơn. Phản hồi tiêu chuẩn cũng có thể được sử dụng để giúp cho việc đảm bảo độ chính xác và đồng nhất của các phản hồi trả lời các yêu cầu, câu hỏi hoặc tình huống từ một tổ chức hoặc một hệ thống.