Suspense Balancing Accouting

“Suspense Balancing Accounting” là một khái niệm trong kế toán, có nghĩa là sử dụng một tài khoản tạm thời để cân bằng các giao dịch kế toán không xác định được vị trí chính xác trong tài khoản. Tài khoản tạm thời này được gọi là tài khoản Suspense.

Đôi khi, trong quá trình kế toán, có những giao dịch mà không thể xác định được vị trí chính xác trong tài khoản của hệ thống kế toán. Ví dụ, khi một người gửi tiền cho một tài khoản khác bằng một phương thức thanh toán không xác định được, hoặc khi một người nhận tiền từ một tài khoản khác nhưng không rõ tên người gửi, thì giao dịch này sẽ không thể được xác định vị trí trong tài khoản của hệ thống kế toán. Trong trường hợp này, giao dịch sẽ được lưu vào tài khoản Suspense để đợi cho đến khi có thông tin đủ để xác định vị trí chính xác trong tài khoản.

Sau khi có đủ thông tin để xác định vị trí chính xác của giao dịch trong tài khoản, số tài khoản Suspense Balancing Accounting sẽ được cập nhật lại cho chính xác