Suspense Error Accounting

“Suspense Error Accounting” là một khái niệm trong kế toán, có nghĩa là sử dụng một tài khoản tạm thời để cân bằng các lỗi kế toán không xác định được vị trí chính xác trong tài khoản. Tài khoản tạm thời này được gọi là tài khoản Suspense.

Đôi khi, trong quá trình kế toán, có những lỗi mà không thể xác định được vị trí chính xác trong tài khoản của hệ thống kế toán. Ví dụ, khi một người gửi tiền cho một tài khoản khác nhưng gửi sai số tiền, hoặc khi một người nhận tiền từ một tài khoản khác nhưng không rõ tên người gửi, thì lỗi này sẽ không thể được xác định vị trí trong tài khoản của hệ thống kế toán. Trong trường hợp này, lỗi sẽ được lưu vào tài khoản Suspense để đợi cho đến khi có thông tin đủ để xác định vị trí chính xác trong tài khoản.

Sau khi có đủ thông tin để xác định số tài khoản chính xác được hạch toán, số tài khoản sẽ được thay đổi