Teardown Time

Teardown Time là thời gian cần thiết để gỡ bỏ một sản phẩm hoặc thiết bị sau khi sử dụng hoặc khi kết thúc một quá trình sản xuất. Teardown Time có thể được sử dụng để đo lường số lượng thời gian và công sức cần thiết để gỡ bỏ một sản phẩm hoặc thiết bị và sẵn sàng cho việc sử dụng lại hoặc cho một quá trình sản xuất khác.

Teardown Time cũng có thể được sử dụng để đo lường số lượng thời gian và công sức cần thiết để xây dựng lại một sản phẩm hoặc thiết bị sau khi đã được gỡ bỏ hoặc đã đến hết tuổi thọ.