Unrealized Gain Accounting

“Unrealized Gain Accounting” là một khái niệm trong kế toán, có nghĩa là lợi nhuận mà một công ty hoặc tổ chức đã đạt được từ việc sở hữu một tài sản nhưng chưa được thực hiện giao dịch bán tài sản đó.

Ví dụ, nếu một công ty mua một cổ phiếu với giá 50 đô la, và sau một thời gian, giá cổ phiếu đó tăng lên 60 đô la, thì công ty đó sẽ có một “Unrealized Gain” là 10 đô la. Tuy nhiên, nếu công ty chưa bán cổ phiếu đó, thì lợi nhuận này vẫn chưa được thực hiện và không thể được tính vào doanh thu hoặc lợi nhuận thực tế của công ty. Nó sẽ được ghi vào tài khoản “Unrealized Gain” trong báo cáo tài chính của công ty cho đến khi công ty quyết định bán cổ phiếu đó và thực hiện giao dịch bán.