Use Currency Balancing

“Use Currency Balancing” có thể được hiểu là sử dụng tài khoản để cân bằng các giao dịch kế toán trong các loại tiền tệ khác nhau.

Trong kế toán, khi một công ty hoặc tổ chức giao dịch với các đối tác trong các loại tiền tệ khác nhau, có thể xảy ra trường hợp các giao dịch trong các loại tiền tệ khác nhau không cân bằng với nhau. Ví dụ, nếu một công ty mua hàng từ một đối tác bằng tiền đô la, và bán hàng cho một đối tác khác bằng tiền euro, thì công ty có thể phải đối mặt với rủi ro do thay đổi tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ này. Trong trường hợp này, công ty có thể sử dụng tài khoản để cân bằng các giao dịch trong các loại tiền tệ khác nhau, để khắc phục rủi ro do thay đổi tỷ giá hối đoái.