Use Suspense Error

“Use Suspense Error” có thể được hiểu là sử dụng tài khoản Suspense để giải quyết các lỗi kế toán không xác định được vị trí chính xác trong tài khoản.

Trong kế toán, tài khoản Suspense được sử dụng như một tài khoản tạm thời để lưu trữ các giao dịch hoặc lỗi mà không thể xác định được vị trí chính xác trong tài khoản của hệ thống kế toán. Ví dụ, khi một người gửi tiền cho một tài khoản khác nhưng gửi sai số tiền, hoặc khi một người nhận tiền từ một tài khoản khác nhưng không rõ tên người gửi, thì lỗi này sẽ không thể được xác định vị trí trong tài khoản của hệ thống kế toán. Trong trường hợp này, lỗi sẽ được lưu vào tài khoản Suspense để đợi cho đến khi có thông tin đủ thông tin để hạch toán chính xác